HOOLEKOGU LIIKMED 2020/2021

Mooste Mõisakooli hoolekogu koosseis:

Raul Omel - esimees, lastevanemate esindaja
Liilia Raik - aseesimees, lastevanemate esindaja
Aliis Udras - lastevanemate esindaja
Nils-Naatan Kaivo - lastevanemate esindaja
                            - lastevanemate esindaja
Tiina Troškin - lastevanemate esindaja
Reinhold Omel - õpilasesinduse esindaja
Sandra Kripson - õppenõukogu esindaja
Ülo Needo -  volikogu esindaja

Hoolekogu ühine meiliaadress on hoolekogu@mooste.edu.ee

Hoolekogu tööplaan 2021/2022. õa 

Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste ja vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

Korralised koosolekud toimuvad: 

15. märts 2022 kell 18.00
24. mai 2022 kell 18.00
6. september 2022 kell 18.00

Tegevused kooliaasta alguses.  

 1. Kooliaasta algusega seotud küsimuste arutelu. 
 2. Tutvumine kooliruumidega. 
 3. Kokkuvõtete tegemine varasema perioodi tegevustest.  

  Läbivad tegevused.  
 1. Kooli tegevust reguleerivate dokumentide arutelu ja arvamuse avaldamine. 
 2. Distantsõppe korraldusega seotud küsimuste arutelu ja ettepanekute tegemine distantsõppe korraldamiseks. 
 3. Osalemine kooli arengukava ettevalmistamisel ning  selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse avaldamine.  

  Tegevused enne uue kooliaasta algust.  
 1. Hoolekogu töö parandamiseks ettepanekute kogumine. 
 2. Uue õppeaasta tööplaani arutelu.