Meie kool pälvis tiitli Põlvamaa tervisesõbralik organisatsioon 2019

Eesti Kultuurikapitali ning Põlvamaa ekspertgrupi 2019. aasta preemiate laureaatide, maakonna parimate sportlaste ja terviseedendajate autasustamisesel pälvis meie kool sellise tiitli nagu Põlvamaa tervisesõbralik organisatsioon 2019. 

Mooste mõisakool on asutus, kus lisaks õpilaste koolikohustuse täitmisele ning põhihariduse omandamisele tehakse veel palju muud.

Kool on loonud endale eesmärgiks kujundada õnnelikke, viisakaid, õppimis- ja vastutusvõimelisi ühiskonna liikmeid, arendades neis 21. sajandi oskusi- loovust, ettevõtlikkust, suhtlemisoskust, kriitilist mõtlemist ja koostööd.

Kuidas täpsemalt me selliseid inimesi üritame arendada, millised tegevused tagavad edu?

Vastame sellele nii:  

„ Haritud inimene - väärtustame iga õpilase ja koolitöötaja isiklikku arengut. Individuaalne lähenemine ja võimetekohane eneseteostus igaühele.

Koostöine kool - oleme ettevõtlik kool, väärtustame koostööd õpilaste, vanemate, kolleegide ja teiste huvigruppidega.

Õnnelik ja viisakas kodanik- väärtustame hoolivaid ja sõbralikke suhteid ning tervislikku eluviisi.

Vastutusvõimeline õpilane - eesmärgiks on ennastjuhtiv õpilane, kes julgeb teha ja julgeb eksida.

Pärimust ja oma kodukohta väärtustav kodanik - väärtustame kooli ja mõisa ajalugu ning traditsioone.

Oleme teadlikud ja hoolime keskkonnast, ühiskonnast ning kodukohast.“

Kooli kodulehte ehivad neli tuntud logo: „Ettevõtlik kool“, „Tervist edendav kool“, „KiVa“ ja „Alustavat õpetajat toetav kool“. Lisaks on kool just värskelt astunud „Hooliva klassi„ programmi.

Iga ettevõtmine aitab hoida tervena nii vaimu kui ka keha.

Igapäevaselt püüame edendada koolis ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Ideaaliks on kool, kus õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel koolipere liikmetel oleks olemas meeldiv ja hea koolikeskkond, kus õppida ning töötada. Selle kujundamisele aitavad kaasa kõik koolipere liikmed.

Mooste mõisakool on toetav, turvaline ning igaühe tervist väärtustav. Oluline on nii vaimne, füüsiline kui sotsiaalne keskkond. Suhted on toetavad ja sõbralikud, tunniplaan läbimõeldud ja kõikide osapooltega arvestav. Kooli kodukord ühiselt kokku lepitud. Oma õla on alla pannud ka kooli kokatädid, kelle käe all valmivad mitmekülgsed, tervislikud ning maitsvad toidud.

Igal õppeaastal on väga olulisel kohal meie kooli ühised matkapäevad, kõndimise nädalad kui ka õues tehtavad talgupäevad, kus panustab kogu koolipere. Samuti tehes tihedat koostööd KIK-ga toimuvad meil regulaarsed väljasõidud, läbi mille suureneb õpilaste teadlikkus keskkonnast meie ümber.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada. Selleks viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt.

Levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel. Tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste. Kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel.

Olles liitunud algatusega „Alustavat õpetajat toetav kool”, võtab koolipere ühise vastutuse tegutseda selle nimel, et alustav õpetaja saaks oma arengule piisavalt tuge. Põhimõtete järgimine aitab luua soosiva keskkonna uude ametisse sisseelamiseks. Alustaval õpetajal on omakorda vastutus anda endast parim, pühendudes õpetajatöö tundmaõppimisele ning olles sõbralik, avatud ja initsiatiivikas. Tänu sellele on õpilastel uusi õpetajad, kellel on jõudu olla tasakaalukas ja motiveeritud ning kellel on võimalused õppida, et kasvada iga päevaga järjest paremaks õpetajaks. Samuti tugevneb meie organisatsioon ja õppimine kolleegide vahel, rakendame kaasaja personalipoliitikas tunnustatud lähenemist: uute kolleegide sisseelamise teadlikku toetamist, võimaldades neile ka mentorid. Lisaks toimuvad iga-aastased ühised personali väljasõidud, mis tagavad ühtsuse tekkimist ja ka keha ning vaimu turgutamise.

Olles Ettevõtlik Kool siis oleme suunatud kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi pooldame rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut. Läbi selle arendame lastes otsustusvõimet ja ärgitame tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Samuti on õpilastel võimalus ise pidada kohvikut erinevatel üritustel, mis toimuvad Mooste folgikojas, läbi selle kogutakse raha, et saaksime kooli juurde õues mängimise ala.

Meid on õnnistatud väga heade looduslike võimalustega, nii ongi ettetulnud, et juhtkonna koosolekud toimuvad õues ümber järve jalutades. Ümber järve näeb tihti liikumas ka õpilasi, kes parajasti, kas jooksevad, jalutavad või korjavad kokku prügi, mis inimestest sinna maha on jäänud.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Mooste mõisakool pole teps mitte üks tavaline kool. See on koht, kus väärtustakse kõrgelt inimeste heaolu ja tervist ning seda igal tasandil. Mooste mõisakool on paik, kus rõõmus muutub rõõmsamaks ja terve tervemaks.

õpetaja Sandra